Home » ID Rtd tot 2017 » Reorganisatie Politie 2013
visitor counter

bezoekers sinds 11 april 2021

Reorganisatie Politie 2013

De splitsing van Rijks- en gemeentepolitie verdwijnt in 1994: na een grote reorganisatie gaan de rijks- en gemeentepolitie op in 25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Elk korps werkt autonoom. Deze situatie duurt tot 1 januari 2013. Vanaf die dag vormt de politie één organisatie, onderverdeeld in tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. Voortaan stuurt één korpschef de politie aan.

LFNP

Om het bijzonder groot aantal verschillende benoemde functies voor dezelfde werkzaamheden in heel politie Nederland uniform te maken wordt een inventarisatie gemaakt dat gegoten wordt in een afgekaderd Landelijk Functiehuis Nationale Politie (LFNP).

Door deze bijzonder ingrijpende en grote slag te maken krijgt de Inlichtingendienst Nederland de volgende nieuwe functies te verdelen De taken binnen het team worden uitgevoerd onder leiding van een Teamchef, door Operationeel Specialisten (OS), Operationeel Experts (OE) en Senioren Informantenrunner (SE), Operationeel Experts (OE) en Senioren intelligence.(SI) onder de hen toegewezen FTE's.(Bron: BZK)

Inrichtingsplan Nationale Politie, december 2012, versie 3.0

Het Inrichtingsplan beschrijft de ambitie van de Nationale Politie, de inrichting en opbouw van het korps, de sturing en de organisatiestructuur van de korpsleiding, staf korpsleiding, regionale eenheden, landelijke eenheid (LE) en het politiedienstencentrum (PDC). Tevens gaat het plan in op medewerkerparticipatie en medezeggenschap (Bron: BZK)

Realisatieplan Nationale Politie
Het Realisatieplan beschrijft de vorming van de Nationale Politie. Het omvat een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet 2012. Het Realisatieplan beschrijft welke veranderstrategie en –activiteiten het korps onderneemt om de gewenste situatie eind 2017 te realiseren, wat de
planning is, wat de definitie van de mijlpalen, en de inrichting van communicatie, governance, monitoring en rapportage. (Bron: BZK)

 

Mr. G.L. BOUMAN (27-8-1952 Rhoon - 31-7-2017) is tot 1-2-2016 de eerste Korpschef van de Nationale Politie. Start als 17-jarige bij de gemeentepolitie ROTTERDAM. O.m. in 2003 Korpschef Haaglanden en vanaf 2007 tot 2011 Hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

 

Sturing door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op taken
Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De taken die het korps uitvoert ten behoeve en onder aansturing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) komen voort uit de WIV 2002. Deze taken en de sturing door de minister van BZK en de sturing binnen de politie hierop zijn hier ten behoeve van de overzichtelijkheid in samenhang uitgewerkt. Deze taken worden verricht onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK en overeenkomstig de aanwijzingen van het hoofd van de AIVD. De werkzaamheden onder aanwijzing van de AIVD betreffen onder meer: de levering (onder voorwaarden) van gegevens ten behoeve van dreigings- en risicoanalyses aan de diensten (artikel 6a WIV 2002) en werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de taken in het kader van de WIV 2002 (AIVD-taak). Hiervoor worden door de minister van Veiligheid en Justitie, op voordracht door de korpschef, ondergeschikten van laatstgenoemde aangewezen. Ter zake is overeenstemming met de minister van BZK vereist. De minister van BZK is op nationaal niveau eindverantwoordelijk voor werkzaamheden die door de AIVD en de afdeling RID-WIV en LID-WIV (regionale en landelijke informatiediensten, zie § 7.3.4 en 8.3.3) worden uitgevoerd in het kader van de WIV 2002. De korpschef is verantwoordelijk voor het beheer van de RID-WIV / LID-WIV, de minister van Veiligheid en Justitie is daarvoor politiek verantwoordelijk. Voor het bijbehorende inrichtingskader WIV wordt verwezen naar § 4.3.

Het hoofd van de AIVD is het bevoegd gezag ten aanzien van de sturing op de uitvoering van artikel 60 WIV-taken door een RID-WIV en LID-WIV. Hij stelt in afstemming met de korpschef het gezag- en beheermodel en (gedelegeerde) bevoegdheden van de RID’en en LID vast. Ook worden op dit niveau afspraken gemaakt over de strategische focus van de activiteiten zoals die binnen de artikel 60-lijn in het daaropvolgende jaar worden uitgevoerd. Deze zijn geformuleerd in termen van strategische ambities, resultaten en doelstellingen en worden vastgelegd in een Nationaal Strategisch Jaarplan. Het Nationaal Strategisch Jaarplan bepaalt de kaders, die per eenheid worden uitgewerkt in een Regionaal Strategisch Jaarplan. (Bron: BZK)

Bijstand door AIVD en/of MIVD

De AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kunnen technische bijstand verlenen aan het korps (artikel 63 WIV 2002). Dit kan bijvoorbeeld spelen waar het gaat om specialistische digitale expertise. Het bevoegd gezag, in casu het OM, kan een verzoek indienen tot het verlenen van technische ondersteuning door de AIVD aan de met opsporing belaste instanties. De minister van BZK beslist of, en op welke wijze, de AIVD technische bijstand verleent. Bij een dergelijk verzoek om bijstand van de MIVD bepaalt de minister van Defensie dit. Omgekeerd kunnen de diensten via de respectievelijke ministers dit verzoek ook bij de minister van Veiligheid en Justitie indienen.In dergelijke gevallen zal de Inlichtingendienst Rotterdam als intermediair optreden. (2)

Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO)

De DRIO bestaat uit de afdelingen Regionale Informatie, Informatie Knooppunten, Inwinning, RID-WIV (Regionale Informatiedienst (Inlichtingendienst (2) en Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), Analyse en Onderzoek en Business Intelligence en Kwaliteit. De dienst staat onder leiding van een sectorhoofd
(diensthoofd) en een operationeel specialist (in de rol van plaatsvervangend diensthoofd). Het diensthoofd DRIO is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de dienst. Hij draagt, samen met de andere diensthoofden en de districtschefs, verantwoordelijkheid voor de samenwerking tussen en verbinding met de onderdelen van de regionale eenheid. De leden van de dienstleiding zijn lijnchef van de chefs van de genoemde afdelingen.
De totale formatieve omvang van de dienst bedraagt 3.224 fte, waarvan 3.164 fte operationele sterkte en 60 fte niet-operationele sterkte. Dit geeft de volgende organisatiestructuur, waarbij de verdeling van de personele sterkte in volumes van de organisatieonderdelen tot op teamniveau is weergegeven. 

(R)ID WIV - Inlichtingendienst

Afdeling Regionale Informatiedienst (?) en Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De afdeling verzorgt de uitvoering van de taken voortkomend uit de WIV. Binnen de afdeling zijn geen separate teams ingericht. De afdeling staat onder leiding van een teamchef.

De totale formatieve omvang van de afdeling bedraagt 184 fte operationele sterkte. Dit geeft de volgende organisatiestructuur.

Kerntaken van de afdeling (Inlichtingendienst) zijn:
• Uitvoeren ondersteunende en eigenstandige taken in het kader van artikel 60 en 62 WIV.
• Vormen van de verbindende schakel tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het lokaal bestuur.
De taken binnen het team worden uitgevoerd door operationeel specialisten, operationeel experts en senioren informantenrunner, operationeel experts en senioren intelligence.(Bron: BZK)

Aantal FTE's

Binnen de nieuw gevormde Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) bestaat de afdeling ID WIV uit 0,41% van de operationele sterkte van een eenheid. Dit betekent dat de ID Rotterdam uit 24 FTE's zal bestaan. (Bron: BZK)

Een team dat vanuit de Nationale Politie en andere opsporingsdiensten eveneens in een bepaalde juridische constructie met de AIVD verbonden is, is de CT-Infobox) (2)

Team Contra Terrorisme-Infobox (CT-Infobox)
Kerntaak van het team is:
• Uitvoeren van de taken voortvloeiend uit het samenwerkingsverband met de partners in de CTInfobox. De CT-Infobox is een samenwerkingsverband op basis van gelijkwaardigheid tussen de AIVD, Nationale Politie, IND, Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), FIOD, KMar, FIU, Inspectie SZW, NCTV en het OM). De CT-Infobox is ondergebracht bij de AIVD en valt onder regime van de WIV 2002. Het hoofd CT-Infobox wordt geleverd door een van de partners en wordt gedetacheerd bij
de AIVD. De dagelijkse operationele aansturing binnen het team wordt uitgevoerd door twee coördinatoren: een operationeel leidinggevende van de AIVD en een operationeel specialist van de politie. De taken binnen het ‘politiedeel’ van het team worden uitgevoerd door operationeel specialisten. (Bron: BZK)

Samengevat

Enkele van de regiokorpsen, waaronder de regio Rotterdam-Rijnmond als voorloper, begonnen hun RID, CIE en andere gerelateerde functies samen te voegen in één Regionale Informatie Organisatie (RIO). Sinds de invoering van de Nationale Politie per 1 januari 2013 beschikt elk van de 10 regionale eenheden over een dergelijke Dienst RIO (DRIO). Deze omvat onder meer een Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI). De laatste is afgesplitst van de RID, die nu alleen nog voor de AIVD werkt en in het inrichtingsplan RID-WIV genoemd wordt. Thans(2017 e.v.) wordt uitsluitend de naam Inlichtingendienst Rotterdam (ID Rtd) gebezigd. Ten slotte is er bij de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de landelijke eenheid van de nationale Politie nog een Landelijke Informatie Dienst WIV. (7/2) 

Maak een Gratis Website met JouwWeb